Fysioterapi är det långsiktigt bästa sättet att behandla tennisarmbåge (lateral epikondylit), men på kort sikt kan en kortisoninjektion vara ett alternativ. Det visar en studie som presenteras i BMJ. Studien, som gjorts i Australien, omfattar 198 patienter mellan 18 och 65 år som haft den kliniska diagnosen tennisarmbåge i minst sex veckor och som inte behandlats för detta.
Patienterna lottades till tre grupper: en som behandlades med träning (fysioterapi), vilket gavs vid åtta tillfällen, en grupp som behandlades med en kortisoninjektion och en grupp som inte gavs någon behandling. Effekten mättes efter 6 respektive 52 veckor. Patientens subjektiva uppfattning om symtom samt greppstyrka hör till de parametrar som kontrollerades. Resultaten visar att injektion med kortikosteroid hade den bästa effekten efter sex veckor, men därefter fick 47 av de 65 individer som behandlades med kortison, vilket motsvarar 72 procent, tillbaka problemen.
Efter ett år visade det sig att fysioterapi var ett bättre alternativ än kortison, men det gick bra även för de patienter som avstod från både träning och kortison, då att »vänta och se« visade sig vara bättre än kortison och lika bra som träning. Dock var träning bättre vid sexveckorskontrollen än ingen behandling.
Forskarna konstaterar sammantaget att träning är ett bra alternativ för att behandla tennisarmbåge på såväl kort som lång sikt. Kortison är dock bättre i det korta loppet, men då många tenderar att få tillbaka sina problem bör man använda kortisoninjektionerna med stor försiktighet.Långsiktigt, efter ett år, hade fysioterapi bäst effekt på lateral epikondylit, medan kortisoninjektion hade den bästa effekten efter sex veckor.