Reklam för mat i barnprogram är riktad till att försöka skapa livslånga kunder av barnen. Det menar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. Forskarna har slumpvis valt ut 48 timmar TV-program riktade till barn som ännu inte börjat skolan. De har sedan studerat den matreklam som sändes i reklamavbrotten. Totalt förekom det 130 reklaminslag om mat, och majoriteten av dem, 76, var direkt riktade till barn. Av dessa 76 var det i sin tur snabbmatsfirmor som låg bakom de flesta av inslagen. Forskarna konstaterar att inslagens syfte verkar vara att skapa en positiv association till snabbmatstillverkarens varumärke, och fokus verkar snarare ligga på att skapa livslånga lojala kunder än på att öka försäljningen kortsiktigt.