Man bör vara försiktig när man tittar på kliniska studier som sponsrats av läkemedelsbolag. Den uppmaningen kommer från danska forskare vid bla Rigshospitalet i Köpenhamn i en studie som presenteras i BMJ.
Forskarna har tittat på metaanalyser där två olika läkemedels behandlingsresultat jämförts. De har jämfört metaanalyser från databasen Cochrane med matchande industrisponsrade studier. Studierna har publicerats med max 2 års mellanrum, och det man tittat på är bla hur studiernas resultat har analyserats och vilken metodologisk kvalitet de haft. 175 av Cochrane-studierna var metaanalyser där effekten av två läkemedel jämfördes. 24 av dessa hade en matchande metaanalys som sponsrats av industrin, där samma preparat jämfördes. I vissa fall var skillnaderna i analysen av resultaten stora.
Författarna lyfter tex fram att ett antal industrisponsrade studier rekommenderade ett visst preparat utan reservationer, medan detta inte förekom över huvud taget i någon Cochrane-studie. Sammantaget var de industrisponsrade studierna inte lika transparenta som Cochrane-studierna. Industristudierna hade dessutom färre reservationer avseende metodologiska begränsningar. Cochrane-studierna lyfte oftare fram potentiella felkällor i en studie, tex att vissa patienter av olika anledningar exkluderats från studien.
Sammanfattningsvis gav de industrisponsrade studierna en mer fördelaktig bild av ett preparat än motsvarande Cochrane-studie. Författarna uppmanar till försiktighet när man läser industrisponsrade metaanalyser där effekten av olika läkemedel jämförs.