Plötslig hjärtdöd bland unga idrottare (under 35 år) beror huvudsakligen på bakomliggande tidigare okänd, ofta ärftlig, strukturell hjärtsjukdom, typiskt hypertrofisk kardiomyopati. Kardiovaskulär screening av tävlingsidrottare rekommenderas i både USA och Europa.
I Sverige rekommenderar Riksidrottsförbundet sedan september 2005 regelbunden hjärtscreening av elitidrottare från 16 års ålder www.rf.se. Randomiserade studier av effekterna av hjärtscreening har dock saknats, och nuvarande rekommendationer är huvudsakligen resultatet av expertkonsensus.
I en ny italiensk populationsstudie analyserades incidensen av plötslig hjärtdöd hos idrottare jämfört med hos befolkningen i övrigt under åren 1979– 2004 i Venedigregionen i norra Italien. Under samma tid byggdes lagstadgad rutinmässig hjärtscreening ut i området.
Huvudresultatet var att incidensen av plötslig hjärtdöd hos unga tävlingsidrottare minskade i takt med utbyggnaden av den rutinmässiga hjärtscreeningen i Venedigregionen. Incidensen minskade successivt från 3,6 per 100000 personår 1979 till 0,4 per 100000 personår 2004, medan den förblev oförändrad (ca 0,8 per 100000 personår) i den icke-screenade normalbefolkningen under hela studietiden. Minskningen i plötslig hjärtdöd var parallell med minskningen i död på grund av hypertrofisk kardiomyopati och med en ökad diskvalificering på grund av detekterad hypertrofisk kardiomyopati. Författarna konkluderar att det italienska hjärtscreeningprogrammet leder till minskad plötslig hjärtdöd hos tävlingsidrottare.
Studien är ett välkommet tillskott och bidrar till att öka vår kunskap om nyttan av riktad hjärtscreening bland idrottare. Studien framför flera viktiga argument för att rutinmässig hjärtscreening av tävlingsidrottare, enligt en modell som i stort överensstämmer med Europeiska kardiologföreningens rekommendationer, kan rädda liv.
Studien har dock flera metodologiska brister, och det saknas fortfarande prospektiva, randomiserade studier av hög kvalitet på området.Den italienska studien för fram flera viktiga argument för att rutinmässig hjärtscreening av unga idrottare kan rädda liv.