Att kombinera olika typer av trombocythämmande behandling är riskfyllt och associerat med hög incidens av svår övre gastrointestinal blödning. Det visar en dansk studie som presenteras i tidskriften BMJ.
Forskarna har tittat på 1442 fall av svår övre gastrointestinal blödning och jämfört med över 55000 kontrollpersoner som inte råkat ut för någon blödning. De i studien ingående individerna följdes under perioden 2000–2004 och fick uppge i vilken mån de behandlats med trombocythämmande preparat och, om så var fallet, om de använt ett sådant preparat eller flera olika samtidigt.
Antikoagulantiabehandlingen omfattar ASA i låg dos, vitamin K-antagonister (som Waran), klopidogrel (som Plavix) och dipyridamol (som Persantin). Det visade sig att kombinationerna klopidogrel och ASA samt vitamin K-antagonister och ASA var de som ledde till den högsta risken att drabbas av gastrointestinal blödning. För kombinationen klopidogrel och ASA behövdes statistiskt 124 behandlingsår för att orsaka en övre gastrointestinal blödning. Motsvarande siffra för behandling med enbart klopidogrel var 8800 behandlingsår.
Författarna konstaterar att användningen av antitrombotiska preparat har ökat markant under det senaste decenniet. I USA beräknas att 34,8 procent av alla män över 40 års ålder och 26,2 procent av kvinnorna regelbundet använder ASA i lågdos mot olika indikationer. Sammantaget understryker forskarna att antitrombotisk behandling, särskilt när flera preparat används samtidigt, är förknippad med hög incidens av gastrointestinal blödning.