I en retrospektiv studie redovisas utfallet av graviditet i en kohort av kvinnor med diabetes typ 1 och 2 i Storbritannien och Nordirland under en 1-årsperiod, 2002– 2003. Av 2359 kvinnor hade 1707 typ 1-diabetes och 652 typ 2-diabetes.
Den perinatala mortaliteten var 31,8/ 1000, dvs nära fyra gånger högre än i hela populationen, och skilde sig inte signifikant mellan de två typerna av diabetes (31,7/1000 vid diabetes typ 1 och 32,3/ 1000 vid diabetes typ 2). Man fann 141 allvarliga medfödda missbildningar hos 109 barn, en prevalens på 46/1000, dvs mer än dubbelt så hög som i hela populationen.
Inte heller här fann man någon signifikant skillnad mellan de två typerna av diabetes (48/1000 vid typ 1 och 43/1000 vid typ 2). Hjärt- och CNS-missbildningar var de vanligaste, och man upptäckte 65 procent av de allvarliga missbildningarna prenatalt. De flesta (68 procent) hade registrerat HbA1c i vecka 13, och endast 37 procent hade nått god metabol kontroll, definierat som ett HbA1c-värde under 7 procent.
Trots stora framsteg inom diabetesvården med förbättrad metabol kontroll var den perinatala dödligheten och missbildningsfrekvensen hög. Den gängse uppfattningen om låg missbildningsfrekvens vid diabetes typ 2 kunde inte verifieras i denna studie – både missbildningsfrekvensen och den perinatala mortaliteten var lika hög i båda grupperna.
Även om graden av metabol kontroll var generellt låg förtjänar fyndet ökad uppmärksamhet på riskökning vid diabetes typ 2, som tidigare betraktats som en mer godartad form med låg komplikationsfrekvens, särskilt som denna typ av diabetes ökar kraftigt i befolkningen