Behovet av ett neuroprotektivt preparat som kan bromsa sjukdomsutvecklingen vid Parkinsons sjukdom är stort, och nu har fältet drabbats av ännu ett bakslag. Lancet Neurology presenterar nedslående data om en läkemedelskandidat som prövats i en klinisk studie av forskare från bla USA och Storbritannien. Bakom studien ligger också läkemedelsbolaget Novartis. Preparatet i fråga går under namnet TCH346, och det har i djurmodeller visat sig effektivt när det gäller att skydda dopaminerga neuron. Forskarna har undersökt effekten på människor i en placebokontrollerad, dubbelblind studie. 255 parkinsonpatienter i tidigt sjukdomsstadium som ännu inte behandlats med dopamin ingick. Patienterna rekryterades från 45 internationella centra och behandlades med TCH346 under 12–18 månader. Tiden fram till dess att symtomen blev så svåra att dopamin krävdes var huvudsakligt effektmått. Därtill skattades patienternas symtom med Parkinson disease rating scale. Resultaten är nedslående, studien visade ingen statistiskt säkerställd effekt när den behandlade gruppen jämfördes med placebogruppen. Man fann således inga belägg för att TCH346 skulle ha neuroprotektiv effekt hos parkinsonpatienter.