Det är sedan tidigare väl känt att barn med en låg födelsevikt, under 1500 gram, löper ökad risk att drabbas av cerebral pares. Men trots att allt fler svårt sjuka och för tidigt födda barn nu överlever ökar inte förekomsten av CP-skada bland dessa. Detta visar en studie från ett stort antal europeiska länder som presenteras i tidskriften Lancet.

Forskarna har studerat fall av CP-skada hos barn med en födelsevikt understigande 1500 g från 16 länder, däribland Sverige, under perioden 1980–1996.
Sammantaget hittades 1575 sådana barn. Andelen drabbade barn sjönk dock under den studerade perioden: 1980 drabbades sex procent av barnen under 1500 gram av CP-skada, och motsvarande andel 1996 var fyra procent.

Det har befarats att det faktum att fler svårt sjuka och för tidigt födda barn nu överlever skulle resultera i fler fall av CP-skada, men så verkar alltså inte vara fallet, enligt studien. För de allra minsta barnen, med en födelsevikt under 1000 gram, sjönk dock inte förekomsten av CP-skada under den studerade perioden, visar studien, som också belyser att fler pojkar än flickor drabbas. Könsskillnaderna gäller dock inte för de allra minsta barnen, med en födelsevikt understigande 1000 gram.
Forskarna applåderar senare års landvinningar inom neonatalvården och konstaterar att möjligheterna att rädda för tidigt födda barn till livet förbättrats markant samtidigt som risken att dessa barn ska drabbas av bestående skador har minskat.