Ett flertal studier har dokumenterat hjärtdysfunktion och biokemiska tecken på hjärtskada var för sig i samband med idrotter som kräver uthållighet, men ingen har övertygande visat ett samband.
I en studie från Massachusetts försökte man fastställa detta samband och finna bakomliggande riskfaktorer. 60 deltagande amatörer i Boston Marathon 2004 och 2005 screenades före och efter loppen med ekokardiografi och serummarkörerna cardiac troponin T (cTnT) och N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP).
De ekokardiografiska fynden efter loppet omfattade ändrad diastolisk fyllnad, ökade pulmonella tryck och ökad högerkammardimension, inklusive nedsatt systolisk funktion i höger kammare. Alla deltagare hade vid baslinjen icke-mätbara troponinnivåer. Efter loppet hade mer än 60 procent ökat cTnT (>0,01 ng/ml), och 40 procent hade en cTnT-nivå på eller över bedömningsgränsen för akut myokardnekros (≥0,03 ng/ml). NT-proBNP-koncentrationerna ökade från 63 pg/ml före loppet till 131 pg/ml (P0,001) efter.
Ökningen av biomarkörerna korrelerade med de ekokardiografiska fynden, och man fann ett omvänt samband med träningsdistansen. Jämfört med löpare som tränade >72 km/vecka uppvisade löpare som tränade ≤56 km/vecka hjärtdysfunktion, myocytskada och ökad NT-proBNP-nivå (alla skillnader statistiskt säkerställda).
Man fann således en ökad risk hos löpare som tränat mindre. Forskarna påpekar dock att det i nuläget inte finns data som antyder längre tids sequelae på basen av dessa resultat. Flera tidigare studier har snarare visat att uthållighetsträning är förknippad med en reduktion av den kardiovaskulära risken och ökad förväntad livslängd.
Denna studie visar på värdet av lämplig förberedelse inför ett maratonlopp. Mer information om hjärtat hos maratonlöpare och kommentarer till denna studie kan erhållas i en ledarartikel i samma nummer av Circulation.Jämfört med löpare som tränade >72 km per vecka hade löpare som tränade =56 km per vecka hjärtdysfunktion, myocytskada och ökad NT-proBNP-nivå (alla skillnader statistiskt säkerställda).