Ett ormgift har prövats som strokemedicin. Nej, det är faktiskt inget skämt. Behovet av nya behandlingsmetoder för stroke är som bekant mycket stort, och allt djärvare grepp tas nu. Ancord heter substansen som renats fram från ormgift från giftormen Calloselasma rhodostoma, som återfinns i bla Malaysia.
Ancord är ett potent antikoagulans, vilket har föranlett att preparatet prövats mot ischemisk stroke i en studie som presenteras i Lancet.
Resultaten är dock nedslående. I den placebokontrollerade studien har 1222 patienter med ischemisk stroke, verifierad genom datortomografi, från bla USA, Europa och Israel ingått. Substansen har givits senast sex timmar efter symtomdebut, och effekten har studerats vid en uppföljning av patienterna tre månader senare. Någon skillnad mellan behandlade patienter och placebogruppen har inte kunnat observeras.
Tidigare studier har indikerat att Ancord skulle ha en effekt mot ischemisk stroke vid administration senast tre timmar efter symtomdebut, men författarna anser utifrån sina resultat att något stöd för detta inte funnits och rekommenderar således att Ancord inte ska används vid ischemisk stroke.Den malaysiska huggormen Calloselasma rhodostoma med sitt gift.