Sedan laparoskopisk ljumskbråckskirurgi infördes för ca 15 år sedan har diskussionen gällt om denna operationsteknik har några fördelar framför öppen operation. De hittills publicerade studierna har mestadels varit små och ofta blandat primära bråck och recidivbråck. Inte sällan har olika operationsmetoder i de öppet opererade grupperna använts. I metaanalyser har fördelar i det tidiga postoperativa förloppet konstaterats för laparoskopiskt opererade patienter.
Den aktuella studien jämför två spänningsfria nättekniker: en öppen metod enligt Lichtenstein och en laparoskopisk metod, TEP (totally extraperitoneal patch). Uppföljningen utfördes av oberoende bedömare med klinisk kontroll efter 1 och 12 veckor postoperativt. Totalt randomiserades 1371 manliga patienter med primärt ljumskbråck till endera operationen vid elva sjukhus.
Ingen skillnad sågs i operationstidernas längd (55 min), inte heller i andel patienter som kunde opereras i dagkirurgi (91 procent). Smärta och analgetikakonsumtion, sjukskrivningstidens längd (7 jämfört med 12 dagar) liksom tiden för återhämtning till normal fysisk aktivitet (20 jämfört med 31 dagar) var signifikant mindre i TEP-gruppen. Fem recidiv (tekniska problem) och något fler komplikationer noterades i TEP-gruppen.
Sammanfattningsvis har denna hittills största randomiserade studie visat en klar fördel i det postoperativa förloppet avseende smärta, mobilisering och sjukskrivning för dem som opereras laparoskopiskt.