Dagens behandlingsmetoder för cancersjukdomar grundar sig alltmer på systematiska översikter av diagnostiska test. Men dåliga metoder och dålig redovisning motverkar ofta säkerheten i översikterna.
För att man skall kunna dra förtroendeingivande, tydliga och relevanta kliniska slutsatser av systematiska översikter krävs att dessa uppfyller ett antal kriterier som har att göra med bla datainsamling och metoder.
Många systematiska översikter gör dock inte detta, visar en studie av Mallett och medförfattare.
Mer än en tredjedel av 89 noggrant analyserade översikter använde sig inte av systematiska metoder vid datainsamlingen eller rapporteringen. 32 procent av översikterna redovisade tex inte vilket referenstest som man använt sig av, och hela 83 procent redogjorde inte för sjukdomsstadium hos cancerpatienterna. Många översikter redovisar inte detaljer från de enskilda studierna, vilket gör det svårt att få en överblick av resultatens tillförlitighet.
Hopblandning av cancerpatienter med olika sjukdomsgrad är också ett problem i många översikter. Endast 40 procent av översikterna gav en definition av positiva testresultat. 80 procent av översikterna redovisade inte hur patientrekryteringen gått till, och flera studier diskuterade inte felkällor som kan uppkomma när man genomför systematiska översikter.
Den dåliga kvaliteten i ett stort antal systematiska översikter av cancertest oroar forskarna, som pekar på att översikterna ofta ligger till grund för kliniska behandlingsrekommendationer. Forskarna menar att kvaliteten på systematiska översikter för cancertest och cancerdiagnostik måste förbättras.