I juninumret 2006 av British Journal of Dermatology publicerades en 52-veckors säkerhetsstudie av en tvåkomponentssalva, kalcipotriol–betametasondipropionat (Daivobet), vid behandling av psoriasis vulgaris. Psoriasis är en mycket vanlig hudsjukdom, som drabbar 2–3 procent av befolkningen. Den är socialt stigmatiserande, och åtskilliga studier visar på försämrad livskvalitet hos drabbade patienter. Förekomsten är ungefär lika stor hos kvinnor som hos män. Orsaken till psoriasis är komplex, och sjukdomen är kronisk i sitt förlopp, vilket kräver behandling under lång tid.
Kombinationen kalcipotriol–betametasondipropionat har visat sig vara säker och effektiv i tidigare studier i upp till åtta veckor, men då behov av långtidsbehandling föreligger var det viktigt att studera också detta. Långtidsbehandling med enbart kalcipotriol är väldokumenterad, men frågor har kvarstått kring topikal behandling med kortikosteroider under en längre tidsperiod. Framför allt ville man studera steroidrelaterade biverkningar.
Patienterna randomiserades till tre olika behandlingsregimer: 1) 52 veckors behandling med kalcipotriol–betametasondipropionat, tvåkomponentsgruppen (n=212), 2) alternerande behandling med fyra veckor med tvåkomponentssalva och fyra veckor med kalcipotriol under 52 veckor (n=213), 3) fyra veckors behandling med tvåkomponentssalva och 48 veckor med kalcipotriol (n=209). Behandlingen utfördes en gång per dag vid behov (maximum 100 g per vecka), och läkarbesök skedde var fjärde vecka. Kortisonrelaterade biverkningar vid långtidsbehandling uppkom hos 4,8 procent av patienterna i tvåkomponentsgruppen, hos 2,8 procent i den alternerande gruppen och hos 2,9 procent i kalcipotriolgruppen. Den relativa risken för kortisonrelaterade biverkningar skilde sig inte statistiskt mellan någon av de tre grupperna (P>0,05).
Sammanfattningsvis är det viktigt att föra ut att kalcipotriol–betametasondipropionat är väl tolererat, antingen som enda behandling eller alternerande med enbart kalcipotriol till dessa patienter som har ett stort behov av individuellt anpassad långtidsbehandling.Psoriasispatienter, som har stort behov av individuellt anpassad långtidsbehandling, tolererar kalcipotriol–betametasondipropionat väl, antingen som enda behandling eller alternerande med enbart kalcipotriol.