Ultraljud med färgduplexteknik har alltmer kommit att ersätta flebografi som förstahandsmetod vid diagnostik av symtomatisk djup ventrombos (DVT). När det gäller asymtomatisk DVT i studier av trombosprofylax har hittills flebografi krävts som referensmetod. Detta beror på att tidigare studier har visat att ultraljud har låg känslighet för att påvisa denna typ av DVT, som oftast har mycket begränsad utbredning (icke-ockluderande) och oftast förekommer isolerad i vadens vener.
I en aktuell studie har vi testat om detta fortfarande gäller om man använder sig av modern ultraljudsteknik vid en enhet med stor vana att diagnostisera symtomatisk DVT. Studien inkluderade 180 konsekutiva patienter som undersöktes sex veckor efter operation av fotledsfraktur i samband med att gips (eller ortos) avlägsnades. Efter bortfall kvarstod 144 patienter för blindad jämförelse mellan ultraljud och flebografi avseende förekomst av DVT. Med flebografi som referensmetod erhölls för ultraljudsdiagnostik en sensitivitet på 96 procent, en specificitet på 86 procent och ett negativt prediktivt värde på 99 procent. Detta inkluderade en falskt negativ och 13 falskt positiva ultraljudsundersökningar. Av de flebografiskt verifierade tromboserna utgjordes huvuddelen (75 procent) av sk distal DVT (nedanför vena poplitea).
I studien konkluderas att modern ultraljudsteknik i vana händer kan användas för att utesluta DVT och att det finns en potential att metoden framdeles kan ersätta flebografi som screeningmetod i kliniska studier av exempelvis effekt av olika trombosprofylaktiska åtgärder.
SBU-rapporten från 2002 visar att ultraljud har väsentligen samma diagnostiska prestanda som flebografi när det gäller symtomatisk DVT. Resultaten från den här studien talar för att det åtminstone på sikt går att uppnå samma sak även vid asymtomatisk DVT. Den aktuella studien visar att diagnostik inte är enkel med flebografisk teknik heller. Exempelvis bedömdes flertalet av flebografierna som var kopplade till de falskt positiva ultraljudsundersökningarna olika av två vana flebografigranskare. Asymtomatisk DVT utgör en stor diagnostisk utmaning oavsett vilken metod som används, och inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det säkert att finnas anledning att diskutera val av referensmetod.


Färgduplexbild av asymtomatisk trombos (pil) i ett segment av vena fibularis mitt på vaden efter operation av en fotledsfraktur. Ett flöde ses, som påvisats med energidopplerteknik i den djupare liggande fibularisgrenen och i en av posteriorgrenarna.