Resultaten efter kirurgisk hemorrojdektomi har ansetts som goda. Randomiserade studier har belyst korttidsparametrar som postoperativ smärta, komplikationer, läkningstid och sjukskrivningstid. Återfallsfrekvens och förändringar i anal funktion har belysts i mindre utsträckning.
Vid en retrospektiv långtidsuppföljning efter Milligan–Morgans (öppna) hemorrojdektomi har vi funnit försämring av anal kontinens hos minst 10 procent och återfall hos 33 procent av patienterna. Fergusons (slutna) hemorrojdektomi, där såren efter excision sys ihop och primär läkning kan förväntas, har teoretiska fördelar jämfört med öppen kirurgi. Det är därför som denna randomiserade studie har genomförts.

225 patienter randomiserades (115 till Milligan–Morgans operation och 110 till Fergusons). Postoperativ smärta registrerades med VAS-skala i totalt två veckor. Förändringar i kontinens mättes med Millers skattningsskala före och ett år efter ingreppet. Klinisk kontroll utfördes efter en månad och ett år. Huvudeffektmått var postoperativ inkontinens. Sekundära effektmått var postoperativ smärta, sårläkningstid, patienttillfredsställelse och återfall.
Ingen skillnad i postoperativ smärta observerades, och inga svåra postoperativa komplikationer noterades. Vid enmånadskontrollen var 71 procent i Fergusongruppen läkta och 57 procent i Milligan–Morgangruppen (P=0,06). Sjukskrivningstiden var 17 respektive 15 dagar. Efter ett år rapporterade Ferguson-gruppen eventuellt mindre inkontinens (P=0,07) och större tillfredsställelse med resultaten (P0,05) än Milligan–Morgangruppen. Inga anala stenoser noterades. Återfallsfrekvensen var densamma i båda grupperna (15,6 respektive 17,6 procent).
I en nyligen publicerad metaanalys från Cochranesamarbetet, där slutgiltiga resultat efter hemorrojdkirurgi har jämförts med resultat efter staplad anopexi för hemorrojder, rapporteras bättre slutresultat efter kirurgisk excision.
Av de konventionella metoderna förefaller Fergusons operation ha vissa fördelar jämfört med Milligan–Morgans operation och kan därför rekommenderas.