Långtidseffekterna av användning av fetmapreparat som orlistat och rimonabant är för dåligt kända. Det varnar forskare från Kanada för i en artikel i Lancet.
Ett antal överviktspreparat har godkänts under senare år, och flera befinner sig i avslutande klinisk fas. Det rör sig om preparat som påverkar känslan av hunger och mättad (genom att tex påverka endocannabinoidreceptorn eller halterna av monoaminer) och begränsar upptaget av fett (genom inhibering av lipas).
Studier av preparaten har primärt fokuserat på i vilken utsträckning patienten lyckats gå ned i vikt och, enligt forskarna, i alltför liten utsträckning undersökt effekter på mortalitet och morbiditet i ett längre perspektiv. Givet den fetmaepidemi som råder i västvärlden är det viktigt att långtidseffekterna av användning av preparaten blir bättre kända innan fler människor börjar använda dem, skriver forskarna, som betonar att det är särskilt viktigt med mer kunskap vad gäller kardiovaskulära risker med preparaten. Författarna poängterar dock att det medicinska behovet av mediciner av denna typ är stort.