I debatten om det ökande antalet långtidssjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom talar man om utlösande faktorer men sällan om bakomliggande faktorer. En studie har genomförts med syftet att analysera i vilken utsträckning påfrestande livshändelser, PTSD (post- traumatic stress disorder) och den neuropsykiatriska störningen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) kan ligga bakom utmattningssyndrom och åtföljande långtidssjukskrivning.
62 långtidssjukskrivna personer med utmattningssyndrom och 83 i lönearbete har screenats för förekomst av påfrestande livshändelser, PTSD, ADHD, ångest, depression och hälsa, mätt med hälsoenkäten SF-36. Av de långtidssjukskrivna bedömdes 52 procent ha PTSD, och 24 procent bedömdes ha ADHD.
Antalet misstänkta eller möjliga fall var ännu högre, 71 respektive 56 procent. 19 procent bedömdes ha såväl PTSD som ADHD, och 56 procent bedömdes ha PTSD och/eller ADHD. Om antalet misstänkta eller möjliga fall inberäknas bedömdes 87 procent ha PTSD och/eller ADHD. Såväl PTSD som ADHD och förekomst av påfrestande livshändelser i form av sexuella övergrepp och »svårt mänskligt lidande« hade starka samband med både utmattningssyndrom och långtidssjukskrivning. Tre personer som misstänktes ha diagnosen ADHD har genomgått neuropsykiatrisk utredning där diagnosen fastställts.
Även om det inte går att fastställa diagnoserna PTSD och ADHD via screeninginstrument är resultaten anmärkningsvärda. Mot bakgrund av att ADHD, och i viss utsträckning PTSD, praktiskt taget aldrig diskuteras i den yrkesinriktade rehabiliteringen av individer med utmattningssyndrom bör dessa resultat fungera som en väckarklocka.