Kan längden på telomeren i människans arvsmassa påverka risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom? Det anser forskare från Skottland, som presenterar en studie i Lancet. Telomeren är ett område i slutet av kromosomen som består av upprepningar av den genetiska sekvensen TTAGGG. Vid kopiering av arvsmassan kan DNA-polymeraset inte duplicera hela telomeren, en liten del blir »bortklippt«, vilket gör att telomeren förkortas för varje celldelning. Telomerens funktion är ofullständigt känd, men det har hävdats att just det faktum att den förkortas tyder på att den är relevant för åldrandet och det maximala antal gånger en cell kan delas.
I den aktuella studien har forskarna tittat på telomerförkortningens eventuella roll som riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom genom att analysera längden av telomeren i vita blodkroppar hos drygt 1500 män mellan 45 och 64 år, som ingick i studien WOSCOPS, West of Scotland Prevention Study. Av dessa utvecklade en tredjedel hjärt–kärlsjukdom under studiens gång.
Det visade sig att risken att drabbas var ökad bland de män som hade kortare telomerer. För de två tredjedelar av männen som hade kortast telomer och som inte behandlades farmakologiskt var riskökningen närmast fördubblad jämfört med den tredjedel av männen som hade längst telomer.
Riskökningen reducerades dock substantiellt om patienterna tog blodfettssänkande preparat av typen statiner (pravastatin). Forskarna konstaterar att kort telomer är en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom och att den också kan vara ett sätt att selektera fram patienter som är särskilt betjänta av statiner. Telomerens längd kan vara en faktor som visar vilken biologisk ålder en människa har, och skillnader härvidlag skulle kunna vara en bidragande förklaring till varför vissa individer drabbas av hjärtsjukdom tidigare än andra.Telomerens längd kan vara en faktor som visar vilken biologisk ålder en människa har.