Barn med förhöjt blodtryck löper ökad risk att drabbas av såväl hypertoni som metabolt syndrom i vuxen ålder. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. I den retrospektiva kohortstudien har forskarna utgått från 493 män och kvinnor – alla äldre än 20 år vid studiens början. Av dessa uppfyllde runt en tredjedel kriterierna för metabolt syndrom. Samtliga i studien ingående individer hade genomgått regelbundna kontroller, minst två gånger per år, av bla blodtryck, längd och vikt från födseln och framåt som barn och ungdomar.
Det visade sig att de som i barndomen haft förhöjt systoliskt blodtryck vid upprepade mätningar löpte ökad risk att drabbas av såväl högt blodtryck som metabola syndromet i vuxen ålder. Till skillnad från vad tidigare studier visat fann forskarna dock inte något oberoende samband mellan högt BMI i barnaåren och högt blodtryck eller metabolt syndrom i vuxen ålder. Någon koppling mellan födelsevikt och risk för metabolt syndrom och/eller hypertoni kunde heller inte noteras.
Författarna konstaterar att högt blodtryck redan i 5-årsåldern är en varningsflagga för ökad risk för framtida sjukdom. Det är särskilt viktigt att intervenera redan i tidiga år, inte minst då livsstilsförändringar är betydligt lättare att få till stånd hos barn än hos vuxna, skriver de vidare.