Vid en kongress för fysiker i Colorado presenterades i början av mars en ickeinvasiv teknik som kan komma att användas för att mäta blodsocker och diagnostisera diabetes. Tekniken bygger på att mäta mängden aceton i utandningsluften, och mycket små mängder aceton kan detekteras.
Förenklat handlar det om en liten kammare med speglar där den utandade luften bestrålas med laser. Acetonkoncentrationer ned mot 0,45 miljondelar per volymenhet kan detekteras. Det ska jämföras med typ 1-diabetikers utandningsluft som, enligt forskarna, innehåller acetonkoncentrationer som överstiger 1,4 miljondelar per volymenhet.
Den karakteristiska acetonlukten är som bekant ett välkänt kliniskt tecken på katabolism. Tekniken kan dock detektera aceton i betydligt lägre koncentrationer än vad som kan uppfattas av människan. I förlängningen hoppas forskarna kunna utveckla tekniken och med hjälp av aceton i utandningsluften kunna följa blodsockret över tid. Onekligen är detta något som skulle förändra livet för de hundratusentals diabetiker som flera gånger per dag tvingas sticka sig själva för blodglukosmätning. Rönen refereras av News@Nature.