Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) inträffar efter förlossning hos 1–3 procent. Hos omföderskor med förlossningsrädsla förekommer i stor utsträckning en tidigare traumatisk förlossningsupplevelse. Ögonrörelsebehandling, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), är en evidensbaserad behandlingsmetod för PTSD [Läkartidningen. 2007;104:782-3; Nord J Psychiatry. 2007;61:54-61].

I en pilotstudie av behandling av PTSD med EMDR rekryterades fyra kvinnor vid kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus. De var omföderskor, 1–7 år efter tidigare förlossning, med traumatiska förlossningsupplevelser (vaginalt hematom, sugklocka, långvarig värkrubbning, katastrofsnitt på grund av uterusruptur) och diagnostiserades med PTSD-instrument.
Endast en av kvinnorna var gravid. Ytterligare tre gravida erbjöds EMDR-behandling men avböjde. Tidigare forskning har också visat att försiktighet med EMDR-behandling påbjuds under pågående graviditet. Efter inledande samtal och bedömning erhöll patienterna EMDR-behandling i 4–8 timmar sammanlagt. Samtliga förbättrades initialt efter behandlingen. Symtomreduktion sågs särskilt för »intrusive thoughts« och »avoidance and numbing of general responsiveness«. Den kvinna som var gravid sade efter två behandlingstillfällen nej till ytterligare en behandling med motiveringen att för svåra minnen kom upp, och hon ville bara försöka hålla ihop inför förlossningen. Hon hade sedan en normal förlossning med positiv förlossningsupplevelse och hade inga PTSD-symtom tre år efter barnets födelse.

Ytterligare två patienter födde senare barn med planerat sectio och positiv förlossningsupplevelse. Hos ytterligare två av patienterna kvarstod symtomfrihet vid uppföljning 1–3 år efter avslutad behandling. För den fjärde, som hade haft panikångestbesvär sedan barndomen, återfanns symtomen vid uppföljningen. Erfarenheten tyder på att PTSD-behandling vid dessa besvär kan behöva längre förberedelser. De positiva resultaten – med symtomfrihet hos tre av fyra vid långtidsuppföljning i denna pilotstudie [3] – bör följas med en randomiserad behandlingsstudie.
Det kliniska rådet är att vid efterkontrollen på mödravården vara uppmärksam på posttraumatiska stressymtom och i de fall då symtomen kvarstår erbjuda evidensbaserade behandlingsalternativ.