Personer som drabbas av hjärtinfarkt och kommer till sjukhus på helger löper ökad risk att dö jämfört med patienter som kommer in med en infarkt under övriga veckodagar. Det visar en amerikansk studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Forskarna har använt sig av Myocardial Acquisition System, ett register över patienter som drabbats av infarkt.
Inkluderade i studien är alla patienter boende i New Jersey-området som sökte sjukhus för en hjärtinfarkt under perioden 1987–2002. Totalt rör det sig om drygt 231000 fall. Patienterna delades in i grupper om fyra års intervaller för att skillnader i behandlingsmetoder över tid inte skulle ge utslag i resultatet. Studien visar alltså sammantaget att mortaliteten är högre för intagna på helgerna än för dem som tas in på vardagarna.
För intagna 1999–2002 var dödligheten under de 30 dagar som följde efter infarkten 12,9 procent för intagna på helgerna, att jämföra med en dödlighet på 12,0 procent för intagna på vardagarna. Den ökade dödligheten gäller såväl under det första dygnet på sjukhus som upp till ett år efter infarkten. Några demografiska skillnader mellan patienter som kom in på helgerna och dem som kom in på vardagarna hittades inte.
Forskarna visar även att användningen av invasiva behandlingsmetoder som exempelvis PCI är lägre på helgerna, vilket tros vara en av förklaringarna till skillnaderna i dödlighet.
Bättre tillgång till invasiva behandlingsmetoder på helgerna kan förbättra prognosen för infarktpatienter, konstaterar författarna. En liknande amerikansk studie för intagna på intensivvårdsavdelningar visade även den ökad dödlighet för intagna på helgerna. I det materialet hade dock inte hjärtinfarktpatienter inkluderats.