Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett psykiskt sjukdomstillstånd med klara neurofysiologiska eller strukturella förändringar i hjärnans basala strukturer. PET- och MR-tekniker har kommit till allt större användning, såväl vid grundläggande studier av cerebrala förändringar vid PTSD som vid studiet av farmakologiska och psykologiska behandlingsinsatser, tex vid EMDR(eye movement desensitization and reprocessing)-behandling.
I en nyligen publicerad studie från Nederländerna har man med funktionell MRI-teknik undersökt skillnaden i smärtperception hos patienter med och matchade kontroller utan PTSD.

Man rekryterade tolv manliga veteraner med PTSD från de nederländska FN-trupperna som hade tjänstgjort i Libanon, Kambodja och Bosnien och jämförde deras hjärnaktivitet med matchade kontroller – också nederländska FN-veteraner. Försökspersonernas smärtstimulering genomfördes med värmestimulering (40–48°C) vid 20 tillfällen.
Patienterna med PTSD skattade stimuleringen som mindre smärtsam än vad kontrollerna gjorde. Vid en bestämd temperatur uppvisade patienterna med PTSD ökad aktivering i vänster hippocampus-område och minskad aktivering bilateralt i prefrontala kortex och höger amygdala.
Författarna sammanfattar sina fynd: Patienter med PTSD synes ha nedsatt smärtkänslighet. Det påvisade neuronala aktivitetsmönstret förmodas således ha ett samband med en förändrad bearbetning av smärtupplevelsen hos patienter med PTSD.
Undersökningen är väl genomförd och presenterad med ett tydligt tabellmaterial och goda illustrationer i fyrfärg samt med utgångspunkt från relevant vetenskaplig litteratur. Resultaten verifierar också ett klart samband mellan PTSD och smärtkänslighet.


Att PTSD är ett psykiskt sjukdomstillstånd med neurofysiologiska eller strukturella förändringar i hjärnans basala strukturer bekräftas av denna studie på FN-soldater som tjänstgjort i bla Bosnien.