Klusterhuvudvärk kan vara mycket handikappande. Värken kommer attackvis, ofta flera gånger per dag. Inte sällan uppstår attackerna nattetid, och de beskrivs ofta som en bultande smärta som är lokaliserad till den ena sidan av huvudet.
Behandlingsmöjligheterna för patienter med klusterhuvudvärk är begränsade. Nu visar en grupp forskare från Storbritannien och USA att occipital nervstimulering kan ha en lindrande effekt. Studien, som presenteras i Lancet, bygger på åtta patienter med kronisk klusterhuvudvärk (definierat som maximalt en månads symtomfrihet under det senaste året) som inte blivit hjälpta av farmakologisk behandling.
Patienterna var i åldrarna 32–67 år. De fick elektroder inopererade occipitalt; sju patienter bilateralt i hjärnan och en patient bara på ena sidan. Därefter genomgick studiedeltagarna regelbunden neurostimulering. Antalet attacker av huvudvärk och attackernas intensitet följdes. Vid en uppföljning, som i genomsnitt skedde 20 månader efter operationen, noterades lovande data.
Två patienter uppgav avsevärd förbättring av symtomen, medan tre graderade förbättringen som moderat. Förbättringen kom gradvis efter ett par veckors behandling och avser såväl antalet attacker som deras intensitet. Sex av de totalt åtta patienterna var så pass nöjda med resultatet att de skulle rekommendera behandlingsformen till andra. Några svårare biverkningar noterades inte, men vid några tillfällen fungerade inte neurostimuleringen, tex tog batteriet slut, och då ökade såväl frekvensen som intensiteten i attackerna.
Värt att notera är dock att det inte fanns någon kontrollgrupp som fick elektroder inopererade men som sedan inte genomgick neurostimulering.Klusterhuvudvärk – en bultande smärta lokaliserad till ena sidan av huvudet – kan vara mycket handikappande.