Kohortdata från National Center for Health Statistics och populationsdata från US Census Bureau för utvalda regioner i USA har använts för att retrospektivt kalkylera incidenserna av sepsis och svår sepsis. Det förelåg en statistiskt säkerställd säsongsvariation för såväl sepsis som svår sepsis. Tillstånden förekom mest under vintern och var minst vanliga under hösten.
Respiratorisk sepsis uppvisade den största säsongsvariationen, medan övriga infektionsfokus inte visade någon säker säsongsvariation – med undantag för urinvägssepsis, med lägst incidens under sommaren. Den nordöstra regionen i USA uppvisade den största och Södern den lägsta säsongsvariationen. Man fann även att dödligheten i sepsis och svår sepsis var störst under vintern och lägst under sommaren trots lika sjukdomssvårighetsgrad.
Även om studien har några metodologiska begränsningar är resultaten tankeväckande – om än inte helt oväntade. Huruvida motsvarande årtidsvariationer och geografiska skillnader föreligger i ett mindre land som Sverige är dock osäkert.
Orsakerna till de funna resultaten är spekulativa, och författarna diskuterar säsongsvariationer i infektionskänslighet, inverkan av fördelningen av ljus och mörker under året, klimatskillnader och befolkningstäthet. Man kan heller inte utesluta att genetiska skillnader kan spela roll.