Inom ramen för studien WHI (Women Health Initiative) har man undersökt EKG-förändringars betydelse för framtida kardiovaskulära händelser hos postmenopausala kvinnor. Studien, som jämförde hormonterapi med placebo avseende framtida kardiovaskulära händelser, bröts i förtid på grund av mer av hjärt–kärlsjukdom i den aktiva behandlingsgruppen.
I den aktuella studien undersöktes ca 15000 kvinnor utan tidigare hjärt–kärlsjukdom. Av dessa hade 66 procent normala EKG, 28 procent mindre förändringar och 6 procent större förändringar. EKG-förändringar bedömdes enligt Novacode-kriterier, där bla AV-block 1–2 och ospecifika QRST-förändringar utgör mindre förändringar. Bland större EKG-förändringar märks förmaksflimmer, vänster skänkelblock och QS-komplex indikerande tyst hjärtinfarkt.
Framför allt större EKG-förändringar var associerade med fler kardiovaskulära händelser under i genomsnitt fem års uppföljning. Nästan tre gånger ökad risk noterades när hänsyn tog till kardiovaskulära riskfaktorer, dock ej lipider. Risken tenderade att vara ökad i den aktiva behandlingsgruppen, där även mindre EKG-förändringar ökade risken för kardiovaskulära händelser cirka två gånger.
Författarna drar slutsatsen att en enkel och billig undersökning som ett EKG kan ge information avseende framtida hjärt–kärlsjukdom och att förändringar bör föranleda vidare utredning och behandling. Studieresultatet vilar sannolikt på en säker grund, då antalet undersökta försökspersoner är stort och EKG-bedömningen tämligen säker.
En svaghet är dock att mekanismerna bakom de olika EKG-förändringarna är olika, då man blandar rytmrubbningar med EKG-tecken på ischemisk hjärtsjukdom. Detta innebär att den kliniska betydelsen, framför allt av mindre EKG-förändringar, är osäker.
Större EKG-förändringar hos i övrigt friska postmenopausala kvinnor ska däremot alltid utredas med tex ekokardiografi och arbetsprov. Finns det andra riskfaktorer ska naturligtvis förmaksflimmer warfarinbehandlas.Åtminstone större EKG-förändringar, som förmaksflimmer, hos friska postmenopausala kvinnor är kopplade till fler kardiovaskulära händelser under fem års uppföljning.