Att övervaka patienter med hjärtsvikt med hjälp av telefon eller Internet har blivit alltmer vanligt. Forskare från bland annat Kanada och Australien har i en artikel presenterad i BMJ sammanställt resultatet av flera studier över vilken effekt teleövervakning har på sviktpatienter, och resultatet visar att övervakningen har stark evidens.
Totalt rör det sig om 14 randomiserade studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och som sammanlagt omfattar drygt 4200 patienter med hjärtsvikt. Av dessa studier omfattade nio telemonitorering, medan fyra omfattade strukturerad telefonsupport och en både telefonsupport och telemonitorering.
Sammantaget minskade antalet fall av sjukhusinläggning av patienterna med 21 procent i gruppen som teleövervakats, och även mortaliteten föll. Teleövervakning omfattar kontinuerlig rapportering av parametrar som blodtryck, saturation och vikt, vilka matas in per telefon.
Behandlande läkare kan därefter följa utvecklingen och exempelvis justera medicinering med vätskedrivande medel vid tecken på att någon patient börjar dra på sig vätska. På så sätt kan intervention ske innan patienten blir så dålig att han eller hon tvingas uppsöka sjukhus.
Sex av studierna utvärderade patienternas upplevda livskvalitet, och i tre av dessa noterades en »signifikant förbättring« av livskvaliteten hos patienter som teleövervakats.