Hyperglykemi i samband med stroke är vanligt och, har det visat sig i studier, förknippat med ökad risk för mortalitet. Brittiska forskare har i en studie presenterad i Lancet Neurology fokuserat på att normalisera blodsockret, men någon minskad mortalitet lyckas de inte visa.
De har utgått från drygt 900 patienter med stroke som inkommit till sjukhus senast 24 timmar efter symtomdebut och som samtliga haft ett blodsocker mellan 6,0 och 17,0 mmol/liter. En grupp behandlades med insulin i så kallat GKI-dropp (insulin, glukos och kalium) under 24 timmar i syfte att hålla blodsockret mellan 4,0 och 7,0. Hos en kontrollgrupp påverkade man inte blodsockret. Det primära effektmåttet var mortalitet inom 90 dagar, och sekundärt tittade man även på neurologiska restsymtom.
Någon påverkan på vare sig mortalitet eller restsymtom kunde forskarna inte påvisa, trots att blodsockersänkningen varit effektiv: de insulinbehandlade låg i genomsnitt 0,57 mmol/liter lägre än kontrollgruppen. Det var emellertid svårt att rekrytera patienter till studien. Forskarna hade hoppats på drygt 2000 studiedeltagare men fick nöja sig med knappt hälften. Det låga antalet kan därför innebära att man inte lyckats fånga upp ett samband mellan normalisering av glukosnivåerna och risk att dö, skriver de.