Acetylsalicylsyra (ASA) i låg dos ger inget skydd mot kognitiv nedsättning hos kvinnor över 65 år. Det visar en omfattande långtidsstudie från USA, som presenteras i BMJ. Studien omfattar 6377 friska kvinnor somföljdes under närmare tio år.
Samtliga studiedeltagare var 65 år eller äldre vid studiens början och friska. En grupp kvinnor gavs ASA i doseringen 100 mg per dag, medan resterande kvinnor fick placebo. Vartannat år genomgick deltagarna kognitiva test per telefon, där man bla undersökte verbalt minne och generell kognitiv funktion.
Resultatet visar att ASA i låg dos inte skyddar mot vikande kognitiv funktion jämfört med placebo. Inte heller vid subgruppering, då man tittade på den grupp vars kognitiva förmåga minskat mest under den studerade tidsperioden, noterade forskarna någon skillnad mellan de ASA-behandlade och placebogruppen. Ifråga om en kognitiv aspekt, benämnd »category fluency«, gav ASA dock visst skydd, visar studien, men den sammantagna kognitiva funktionen påverkades alltså inte.