Parodontit – tandlossning – är en mycket vanlig vävnadsdestruerande lokal inflammation, som har kopplats till förhöjda serumnivåer av C-reaktivt protein (CRP) och andra inflammationsmarkörer. I flera stora tvärsnittsundersökningar och fall–kontrollstudier har visats att det finns ett tydligt samband mellan parodontit och endtoteldysfunktion, ateroskleros och ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.
Internationellt och i Sverige pågår mycket forskning inom detta område. Hypoteserna kretsar kring att parodontit är en låggradig kronisk inflammation som kan påskynda eller förvärra aterosklerosutvecklingen. En annan tanke är att parodontit mer specifikt kan bidra till försvagning eller ruptur av aterosklerotiska plack eller att trombosbenägenheten i anslutning till kärlskadan kan öka.
I den aktuella studien behandlades patienter med omfattande parodontit. Halva gruppen fick mer konservativ behandling, medan övriga patienter fick mer kraftfull parodontitbehandling. Endotelfunktion (flödesmedierad dilatation) och systemiska markörer för inflammation, koagulation och endotelaktivering registrerades före och efter behandling. Ett dygn efter behandling var den flödesmedierade dilatationen signifikant lägre i gruppen som fått intensiv behandling än i kontrollgruppen.
Efter ett halvår sågs ökad dilatation i intensivgruppen, och plasmanivåerna av inflammationsmarkörer var också lägre i denna grupp. Förändringen var direkt korrelerad med förbättringar av parodontiten. Inga kliniska kardiovaskulära problem registrerades under försöksperioden.
Detta är en välgjord och mycket intressant studie, som ger ännu en pusselbit till kopplingen mellan kronisk låggradig inflammation av oral genes och vaskulär påverkan. Tveklöst påverkar behandling av parodontit inflammationsmarkörer. Fortfarande vet vi dock inte om behandling av parodontit faktiskt också leder till en reduktion i förekomsten av hjärt–kärlsjukdom. Med tanke på att både parodontit och hjärt– kärlsjukdomar är vanliga skulle det betyda mycket om det visar sig att behandling av parodontit verkligen minskar förekomsten av hjärt–kärlsjukdom. Detta återstår dock ännu att visa.Intensiv behandling av parodontit påverkar inflammationsmarkörer som CRP. Om sådan behandling också kan minska förekomsten av hjärt–kärlsjukdom återstår att visa.