Kan testosteron i gelform användas för att behandla multipel skleros (MS)?
Det tror en grupp forskare från bla USA som presenterar sina rön i tidskriften Archives of Neurology. Den publicerade studien är av explorativ karaktär och liten; den omfattar endast tio män med en lindrigare form av MS. Männen var i genomsnitt 46 år gamla, och ingen av dem behandlades med något farmakologiskt preparat för sin MS.

De fick i ett års tid dagligen smörja överarmarna med 10 gram av en gel innehållande 100 milligram testosteron. Därefter följdes männens kognitiva funktion med löpande kontroller (Multiple Sclerosis Functional Composite och det sk 7/24 Spatial Recall Test). Vid sidan av detta gjordes även löpande undersökningar av hjärnan med magnetkamera (MR). Resultaten visar att männens kognitiva funktion förbättrades och muskelmassan stärktes. MR-kontrollerna visade att atrofin i hjärnan bromsades.
Författarna spekulerar över att testosteron genom en ännu inte helt klarlagd mekanism, men som sannolikt bygger på en immunmodulerande effekt, verkar neuroprotektivt.

Författarna konstaterar att behandlingen kan bli aktuell endast för män. Fler studier behövs dock innan metoden kan få ett godkännande, och detta kan komma att bli aktuellt först inom 3–5 år, konstaterar författarna. I djurmodeller har testosteron visat sig protektivt mot bla MS och encefalomyelit. Det bör noteras att det under senare år prövats en mängd behandlingsmetoder mot MS. Många har initialt verkat lovande, men majoriteten har fallerat vid mer omfattande kliniska studier.