Livsstilsåtgärder som bas för behandling av högt blodtryck framhålls i olika riktlinjer, även i de senaste svenska från Läkemedelsverket 2006. Olika komponenter i denna livsstilsbehandling har dock haft mycket skiftande grad av evidens, och det är därför värdefullt när systematiska översikter görs för att belägga eller förkasta påstådda gynnsamma effekter.
Två sådana systematiska översikter har nu samlats i en färsk publikation för att belysa effekter på blodtryck av choklad (kakao) och av den vanliga drycken te. Bägge dessa substanser innehåller polyfenoler (flavonoider) som på teoretiska grunder skulle kunna ha flera gynnsamma biologiska effekter.
För choklad (kakao) fann man vid en litteraturgenomgång totalt fem randomiserade studier med totalt 173 individer, där genomsnittlig behandlingstid var två veckor. Jämfört med placebo sjönk medelblodtrycket systoliskt med –4,7 mm Hg (95 procents konfidensintervall: –7,6 till –1,8 mm Hg; P=0,002) och diastoliskt med –2,8 mm Hg (95 procents konfidensintervall: –4,8 till –0,8 mm Hg; P=0,006).
På motsvarande sätt undersöktes effekten av te i fem andra studier med 343 deltagare och fyra veckors behandling, dock utan signifikanta effekter på blodtrycket; systoliskt 0,4 mm Hg (95 procents konfidensintervall: –1,3 till 2,2 mm Hg; P=0,63) och diastoliskt –0,6 mm Hg (95 procents konfidensintervall: –1,5 till –0,4 mm Hg; P=0,38).
Sammanfattningsvis fann man en blodtryckssänkande effekt av choklad (kakao) men inte av te. Denna effekt hos kakao är kliniskt intressant och motsvarar effekten av vissa blodtryckssänkande mediciner. Ett problem i sammanhanget är att choklad är en energität och kaloririk produkt, som kan öka vikten vid stort intag, om inte samtidig motionsökning kan motverka denna negativa effekt.


Både kakao och te innehåller polyfenoler, som skulle kunna utöva gynnsamma biologiska effekter. På blodtryck visar sig dock bara kakao ha god effekt – lika god som vissa blodtryckssänkande mediciner.