D-vitamin och fisk ger skydd mot åldersrelaterad makuladegeneration (age-related macula degeneration, AMD). Det indikerar två nationella amerikanska studier som presenteras i tidskriften Archives of Ophthalmology.

Studien kring D-vitamin omfattar data från 7752 individer som följdes under åren 1988 till 1994. Deltagarna genomgick kontroll för AMD, och 11 procent av studiedeltagarna befanns uppfylla kriterierna för sjukdomen. Därefter mättes halter av D-vitamin i blodet, och resultatet visar att höga nivåer av D-vitamin är associerat med minskad risk för tidig AMD.
Någon korrelation mellan nivå av D-vitamin i blodet och risk för AMD i sent stadium noterades dock inte. Studiedeltagarna delades in i fem grupper utifrån deras serumnivå av D-vitamin, och i gruppen med högst koncentration var prevalensen av AMD 40 procent lägre än i gruppen med lägst koncentration.
Författarna spekulerar över att D-vitamin skulle kunna minska risken att utveckla AMD genom en antiinflammatorisk alternativt en angiogeneshämmande effekt. Några rekommendationer för hur mycket D-vitamin man bör få i sig vill författarna inte ange utan hänvisar till behovet av fler studier.

Den andra studien, även den presenterad i Archives of Ophthalmology, fokuserar på AMD och kost. 4519 studiedeltagare i åldrarna 60–80 år undersöktes för AMD. Av dessa diagnostiserades 658 med sjukdomen i sent stadium.
Samtliga studiedeltagare fick sedan fylla i ett formulär med frågor kring kost, och det visade sig att bland dem som åt mycket fisk, minst två gånger per vecka, var risken att drabbas av AMD minskad. Författarna spekulerar över att effekten av fisk kan bero på att fisk innehåller omega 3-fettsyror. Även här kan en antiinflammatorisk alternativt en angiogeneshämmande effekt bidra till skyddet, tror författarna.Höga nivåer av D-vitamin tycks minska risken för makuladegeneration. Bilden: synfältet vid makuladegeneration.