Ett ökat antal vita blodkroppar har associerats med förhöjt blodtryck, och kronisk låggradig inflammation har beskrivits vid hypertoni. Prospektiva studier har visat att en ökad mängd vita blodkroppar är relaterad till kardiovaskulär sjukdom och dödlighet.
I denna studie ville författarna utröna om vita blodkroppar hade ett prognostiskt värde vid okomplicerad hypertoni. 1617 patienter från PIUMA-studien, en prospektiv uppföljningsstudie av vita, vuxna personer med essentiell hypertoni och väsentligen utan kardiovaskulära eller renala sjukdomar, följdes upp under ett medeltal av 4,9 år. Under denna period inträffade kardiovaskulära händelser hos 146 patienter. Dessa händelser bestod i kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA) och symtomatisk ocklusiv aorta-/iliakasjukdom. Forskarna fann att ett ökat antal vita blodkroppar var associerat med efterföljande kardiovaskulär morbiditet oberoende av blodtrycksnivå, rökning, diabetes, lipidnivåer och etablerade markörer för organskada, såsom vänsterkammarhypertrofi.
Även om denna association delvis kan förklaras av andra riskfaktorer demonstrerar studien att antalet vita blodkroppar ytterligare skulle kunna bidra med information vid riskstratifiering av patienter med essentiell hypertoni.
En fördel i detta hänseende är att testning för vita blodkroppar är lätt och billigt, och metoden finns i bruk nästan överallt. Patogenesen är inte klarlagd, men det har visats att neutrofila leukocyter kan inducera endoteldysfunktion, och monocyter kan bidra till aterogenes och vaskulär trombos.