Kan cancerceller från en blodgivare med ännu oupptäckt cancer överföras genom blodtransfusion och utvecklas till cancer? Studier av tumörer som utvecklats i transplanterade organ och fallrapporter om hur tumörceller genom nålstick transplanterats och utvecklats till cancer har tidigare demonstrerat tumörcellers förmåga att överleva i andra individer. Ny forskning har dessutom visat att normala celler från blodgivare kan överleva under lång tid – kanhända livslångt – i transfunderade patienter.
Även om blodgivare som tidigare haft cancer normalt inte accepteras som blodgivare händer det att personer som har en ännu oupptäckt cancer ger blod. För att undersöka vilka risker detta eventuellt medför för transfunderade patienter analyserade vi data från en nyligen sammanställd svensk-dansk databas, där data om blodtappningar och blodtransfusioner från samtliga datoriserade register vid blodcentraler i Sverige och Danmark sedan mitten av 1960-talet sammanställts.
Ur databasen, som innehåller information om 1,1 miljoner blodgivare med tillsammans 15,1 miljoner blodtappningar och 1,3 miljoner mottagare som totalt mottagit 11,7 miljoner transfusioner, identifierade vi 12012 patienter som hade transfunderats med blod från blodgivare som utvecklade cancer inom fem år efter blodtappningen. Dessa mottagare följdes i upp till 34 år genom registersamkörningar med bla de svenska och de danska cancer- och dödsorsaksregistren. Som jämförelsegrupp användes 342082 patienter som vi med säkerhet kunde säga inte fått något blod från givare med latent cancer.

Efter justering för möjliga störfaktorer (confounding) visade sig cancerrisken – både totalt och uppdelat i olika cancerformer – vara identisk i de exponerade och oexponerade grupperna (relativ risk 1,00; 95 procents konfidensintervall 0,94–1,07). Materialets storlek och det faktum att givarens framtida cancerinsjuknande vid tillfället för blodtransfusionen var okänt, varför allokeringen av exponerade blodenheter kan antas ha varit slumpmässig, gör att resultaten måste betecknas som mycket tillförlitliga.
Trots att säkerheten inom den transfusionsmedicinska verksamheten numera är mycket hög pågår ett kontinuerligt arbete med att försöka identifiera eventuella förbisedda risker. Den svensk-danska databas som vi byggt upp för det här projektet kan även fortsättningsvis vara mycket användbar i det arbetet.