Under senare år har man kunnat påvisa att fosterperioden och barndomen har central betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
Mycket för tidigt födda (födelsevikt under 1,5 kg) startar sitt liv under speciellt ogynnsamma förhållanden, oftast i intensivvård, som kan vara veckor eller månader. Vården har utvecklats väsentligt under de senaste årtiondena. Denna förbättring har resulterat i ett ökande antal vuxna som fötts mycket för tidigt. Frågan om deras hälsa i vuxen ålder har därför blivit aktuell.

I forskningsprojektet (Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults) är syftet att klarlägga hur hälsoparametrar hos unga vuxna, deras psykologiska profil och deras sociala relationer påverkas av att de fötts mycket för tidigt. Inom ramen för projektet genomgick 338 18–27-åringar en sockerbelastningsundersökning och blodtrycksmätning.
Resultaten av undersökningen visade att individer födda mycket för tidigt hade signifikant högre glukos- och insulinkoncentrationer än personer som fötts efter fullgången graviditet. Inom denna grupp var även det systoliska blodtrycket 4,8 mm Hg högre. Kroppskonstitution, motionsvanor, familjens sjukdomar eller socioekonomiska skillnader kunde inte förklara dessa fynd.

Nu påvisas för första gången sambandet mellan att födas mycket för tidigt och blodsockernivån i vuxen ålder. Våra fynd kan tyda på en högre risk för typ 2-diabetes eller hypertoni senare i livet om ingen intervention görs. Individer födda mycket för tidigt borde därför uppmuntras till hälsosamma levnadsvanor rörande kost och motion.Individer som fötts mycket för tidigt bör i vuxen ålder uppmuntras till hälsosamma levnadsvanor. Om ingen intervention görs finns risk för typ 2-diabetes.