Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste arytmin efter hjärtoperation. Incidensen har rapporterats ligga mellan 20 och 45 procent efter kranskärlsoperation (CABG) och är högre efter klaffoperation och kombinerad klaff- och bypass-operation. FF är associerat med ökad mortalitet och större risk för stroke. FF är också associerat med behov av tillläggsvård, förlängd sjukhusvistelse och ökade kostnader. Patofysiologin vid postoperativt FF är inte helt klarlagd. Förstärkt inflammatoriskt svar har föreslagits vara en etiologisk faktor, och en association mellan inflammatorisk reaktion och postoperativt FF har rapporterats. Vi antog att intravenös administration av kortikosteroid efter hjärtoperation kan vara effektivt för att förebygga postoperativt FF.

I denna postoperativa dubbelblindade, randomiserade multicenterstudie ingick 241 konsekutiva patienter som var planerade att genomgå en första CABG med hjärt–lungmaskin, aortaklaffbyte (AVR) eller kombinerad CABG och AVR. Exklusionskriterier var tidigare episoder av FF eller fladder, okontrollerad diabetes, systemisk mykotisk infektion, aktiv tuberkulos, Cushings syndrom, psykotisk sjukdom, herpes simplex-keratit, serumkreatinin över 200 (my)g/ml samt tidigare peptiskt ulkus eller tromboflebit.

Patienterna randomiserades till 100 mg hydrokortison eller placebo och fick sin första dos på kvällen på operationsdagen och sedan en dos var åttonde timme under tre påföljande dagar. Därtill fick varje patient dagligen oralt metoprolol 50–150 mg beroende på pulsfrekvens. Primärt effektmått var förekomst av en första FF-episod eller fullföljt 84-timmarsprotokoll. Generellt var grupperna väl matchade, även om andelen manliga patienter var större och andelen patienter med hypertoni eller instabil angina mindre hos den grupp som var randomiserad till hydrokortison.
94 patienter hade FF inom de första 84 timmarna efter operationen. Patienterna randomiserade till hydrokortison hade signifikant mindre sannolikhet att få FF (36/120, 30 procent, vs 58/121, 48 procent, HR 0,54, 95 procents CI 0,36– 0,82, P=0,01, NNT 5,6). Koncentrationerna av C-reaktivt protein dag 1, 2 och 3 efter operationen var signifikant lägre i hydrokortisongruppen än i placebo-gruppen. Resultatet från denna multicenterstudie var att intravenöst kortison reducerade den relativa risken för postoperativt FF med 37 procent jämfört med placebo hos patienter som genomgick CABG, AVR eller kombinerad CABG-AVR.

Vi fann att hydrokortisonbehandling är en effektiv och väl tolererad behandling och noterade inga allvarliga komplikationer associerade med intravenös administration av medicinen.