Kryptorkism, icke-nedstigen testikel, är en känd riskfaktor för testikelcancer. I syfte att öka fertiliteten och minska risken för testikelcancer har man behandlat tillståndet kirurgiskt genom att flytta ned testikeln och fästa den i pungen, sk orkiopexi. Den rekommenderade åldern för orkiopexi har successivt sänkts till att idag vara ettårsåldern, men det har aldrig visats om tidig operation verkligen påverkar testikelcancerrisken.
I en nyligen publicerad studie har vi via det svenska slutenvårdsregistret identifierat ca 17000 pojkar och män opererade inneliggande för kryptorkism och sedan följt upp dessa via cancerregistret för att studera risken för testikelcancer.

Vi fann totalt 56 testikelcancerfall i kohorten av opererade. Jämfört med bakgrundspopulationen var risken för testikelcancer drygt dubbelt så hög om man var opererad före 13 års ålder (relativ risk 2,23; 95 procents konfidensintervall, CI, 1,58–3,06). Bland dem som opererats efter 13 års ålder var däremot risken mer än fem gånger så hög (relativ risk 5,4; 95 procents CI 3,20–8,53). Vi fann dock inte att risken för testikelcancer kunde minskas ytterligare genom att operera ännu tidigare än före 13 års ålder. Resultaten visar att orkiopexi före puberteten minskar risken för testikelcancer. Kliniskt är detta förstås en viktig information, även om rekommendationerna inte ändras, eftersom behandling vid 1 års ålder tros vara gynnsam för den framtida fertiliteten.
Men resultaten är också intressanta ur ett tumörbiologiskt perspektiv. Tidigare har man trott att testikelcancer huvudsakligen anläggs under fostertiden, men våra resultat pekar också ut puberteten som ett avgörande tidsfönster i utvecklingen av testikelcancer.

Kryptorkism förekommer hos 2–5 procent av alla pojkar som föds, men hos de flesta vandrar testikeln spontant ned till pungen under spädbarnstiden. Livstidsrisken för testikelcancer i normalpopulationen är i Sverige ca 0,5 procent.
Om man räknar om de relativa riskerna ovan till absoluta, så blir risken ca 1 procent för män opererade före 13 års ålder och 2,5 procent för dem opererade därefter. I dagsläget botas omkring 98 procent av alla som drabbas av testikelcancer tack vare framför allt kirurgisk behandling och kemoterapi.Testikelcancer kan anläggas också under puberteten, inte bara under fostertiden som man tidigare trott. Bilden:operationsärr efter operation för icke-nedstigen testikel.