Prevalensen av ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, för barn och ungdomar världen över är 5,3 procent – i alla fall om man ska tro en metaanalys presenterad i American Journal of Psychiatry. Författarna har med hjälp av databasen Medline identifierat drygt 300 artiklar i ämnet publicerade 1978–2005. Dessa har författats av forskare från hela världen. Totalt omfattar studierna drygt 170000 barn och ungdomar under 18 år. Prevalensen av ADHD skiljer sig mellan studierna och uppgår i genomsnitt till 5,29 procent. Den geografiska skillnaden är dock liten.
Någon statistisk skillnad i prevalensen av ADHD mellan Europa och USA finns tex inte. Däremot skiljer sig prevalensen i USA från såväl Afrika som Mellanöstern. Prevalensskillnaderna studierna emellan återspeglar faktorer som skillnader i diagnoskriterier, vilka förändrats över tid, skriver författarna, som dock betonar att de geografiska skillnaderna var mindre än vad man initialt kunde tro.