Tre fjärdedelar av alla amerikaner kommer att vara överviktiga år 2015. Det beräknar en amerikansk forskargrupp i en studie presenterad i Epidemiologic Reviews. Forskarna har gjort en metaanalys över studier av amerikaners vikt som publicerats perioden 1990–2006. Övervikt definierades som BMI över 25 och fetma (obesity) som BMI över 30. Siffrorna visar, föga förvånande, att en kraftig ökning skett av andelen amerikaner med såväl övervikt som fetma under de senaste decennierna.
Andelen amerikaner med fetma har tex klättrat från 13 procent på 1960-talet till 32 procent år 2004. Fortsätter ökningen vi sett under de senaste 40 åren kommer 41 procent av amerikanerna att ha ett BMI över 30 år 2015, enligt rapporten. Andelen överviktiga amerikaner, alltså med ett BMI över 25, kommer att utgöra chockerande 75 procent vid samma tidpunkt givet att dagens ökningstakt fortsätter.
Författarna konstaterar vidare att övervikt/fetma idag ökar snabbast i mer utsatta socioekonomiska grupper i USA. Som exempel kan nämnas att bland amerikanska kvinnor över 40 år med afroamerikanskt ursprung är andelen överviktiga idag 80 procent, och ca 50 procent av den gruppen kvinnor har ett BMI som överstiger 30.80 procent av afroamerikanska kvinnor är överviktiga, och ca 50 procent av dem har ett BMI över 30.