Behandling med fluglarver har gamla anor. Man observerade att sårade soldater med fluglarver i sår fick renare sår. Senare användes fluglarver i sårbehandling men försvann då antibiotika kom. Larverna till guldflugan (Lucilia sericata) odlas sterilt. Kring tio larver per cm2 appliceras i såret. När larverna tillväxer påverkas nekrotisk, men inte frisk, vävnad, och såret desinficeras och stimuleras till läkning. Efter 2–3 dagars behandling har larverna vuxit färdigt, och spolas bort. Överanvändning av bredspektrumantibiotika har bidragit till uppkomsten av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). På diabetesfotkliniken i Manchester är 40 procent av Staph aureus-stammarna meticillinresistenta.

I en observationsstudie prövades hos 13 vuxna diabetiker med kroniska fotsår, koloniserade med MRSA, om behandling med fluglarver kunde eradikera MRSA. Neuropatigrad och perifer cirkulation utvärderades. MRSA-kolonisation definierades som sårodling med fynd av MRSA hos patient utan kliniska och laboratoriemässiga tecken på generell infektion och utan antibiotikabehandling mot MRSA.
Fluglarver applicerades i såret, och behandlingsmålet var att eradikera MRSA från såret efter minst två och högst åtta applikationer. Såret fanns oftast i framfoten och sårdurationen var tre månader. 60 procent hade typ 2-diabetes och 87 procent bedömdes som neuroischemiska, dvs både neuropati och cirkulationspåverkan förelåg. I genomsnitt drygt tre (2–7) applikationer gjordes. Kolonisation i såret av MRSA eliminerades hos 12 av 13 patienter. Sårytan minskade något, men skillnaden var inte statistiskt signifikant.
Sammantaget ger denna preliminära studie hopp om en ny framgångsrik metod att eliminera MRSA från diabetiska fotsår. Larvbehandlingens framtida plats måste dock utvärderas i randomiserade studier och jämföras med konventionell behandling.
Information kan fås och fluglarver kan beställas från hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel 031-3422749.


Behandling med fluglarver i kroniska fotsår kunde eliminera MRSA hos 12 av 13 diabetespatienter. Liten bild:huvudet på larven till Lucilia sericata. Blått i bilden är de klor som larven använder för haka fast sig.