Låga folsyranivåer under graviditet är förknippat inte bara med ökad risk för missbildningar utan också, enskilt eller i kombination med förhöjda homocysteinnivåer, med ökad risk för kärlkomplikationer hos den gravida kvinnan såsom missfall, preeklampsi och placentaavlossning. Nu visas också att låga folatnivåer hos nyblivna mödrar har samband med låg födelsevikt och endoteldysfunktion hos deras barn; båda förknippade med ökad risk för hypertoni och hjärt–kärlsjukdom senare i livet.
Enligt den sk Barker-hypotesen kan störningar i näringstillförseln till fostret öka riskerna för hypertoni, stroke och koronarkärlssjukdom senare i livet. Kärlpåverkan, som kan ses redan vid födelsen, kännetecknas av ett statiskt och sämre utvecklat kärlträd hos foster som vuxit sämre under senare delen av graviditeten. Den celltapet som klär blodkärlens insida, endotelet, är särskilt drabbad. Normalt stimulerar endotelet kärltillväxt och håller blodkärlen öppna och fria från blodproppar. Hos individer som föds små förefaller dessa funktioner vara svagare. Effekten på kärlendotelet av att vara född för liten är inte obetydlig, den kan jämföras med att vara rökare som vuxen.

Orsaken till medfödd endoteldysfunktion är inte klarlagd. Djurförsök visar att tillförsel av folsyra under graviditet har skyddande effekt på fostrets kärlendotel, som genom epigenetisk modifiering är bestående. Vår forskargrupp har nu för första gången visat att folsyra kan spela en liknande roll hos människa. Hos 82 nyfödda barn, alla födda i fullgången tid, fanns ett signifikant samband mellan låga folsyranivåer och nedsatt endotelfunktion. Longitudinella studier behövs för att bekräfta om sambanden kvarstår hos äldre barn och vuxna.
Observationerna är intressanta. Dels ger de viktiga ledtrådar till bakomliggande och modifierbara mekanismer som påverkar den tidiga utvecklingen av kärlträdet, dels föder de förhoppningar om att med förbättrat folsyrastatus under graviditet kunna förhindra negativ inverkan på fostrets kärlträd. På lång sikt skulle sådana åtgärder syfta till att minska risken för hjärt–kärlsjukdom.