En gen som påverkar hur väl vi minns emotionellt laddade minnen har identifierats. Det är forskare från Schweiz som i en artikel i Nature Neuroscience lyfter fram genen ADRA2B, som spelar en roll i omsättningen av noradrenalin i hjärnan.

En särskild variant av genen leder till att bäraren minns emotionellt laddade händelser bättre än bärare av »normalvarianten« av genen. Varianten av ADRA2B som leder till att man minns emotionella minnen bättre finns hos 30 procent av alla vita.
Forskarna har identifierat genen med hjälp av bl a friska försökspersoner som fått titta på ett antal bilder, vissa av dem emotionellt laddade, exempelvis en skrattande familj eller en bild av en olycka. En stund efter att ha tittat på bilderna har de ombetts beskriva dem. Det visade sig då att bärare av genen var bättre på att beskriva just emotionellt laddade bilder. För emotionellt neutrala bilder noterades ingen skillnad.
Försök har även gjorts med överlevande från folkmordet i Rwanda 1994, där bärare av genen kunde beskriva det ohyggliga händelseförloppet bättre i detalj än de som bar normalvarianten. För individer med afrikanskt ursprung är genen dock mer ovanlig och finns bara hos 12 procent.
Att noradrenalin kan påverka skapandet av minnen är känt sedan tidigare. ADRA2B kodar för en (alfa)2b-adrenerg receptor, och den variant av ADRA2B som nu visat sig förstärka emotionellt laddade minnen leder sammantaget till ökad transmission av noradrenalin.