Maniska och depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom leder till destruktion av hjärnans gråa substans. Det visar en studie som presenteras i Journal of Biological Psychiatry och som refereras i News@Nature.

Studien bygger på 20 individer med bipolär sjukdom och 21 friska kontroller matchande individerna med bipolär sjukdom avseende bla kön och ålder. Samtliga individer fick årligen under fyra år genomgå MR-undersökning av hjärnan. De i studien ingående patienterna hade minst en episod av mani och depression årligen; i något fall rörde det sig om mycket snabba cykler, då en patient i studien exempelvis uppvisade sex episoder per år.
Det visade sig att hjärnans gråa substans minskade i massa i snabbare takt hos den bipolära gruppen än hos de friska kontrollerna. Till de områden i hjärnan där förlust av grå substans noterades hör hippocampus och cerebellum.

Minskningen av grå substans var positivt korrelerad med antalet episoder, vilket alltså betyder att minskningen skedde i snabbare takt hos patienter med ett stort antal episoder av mani och depression än hos dem med färre episoder.
Studiedeltagarna fick även genomgå kognitiva test av bla verbal förmåga. Dessa indikerar att förlusten av grå substans åtföljdes av nedsatt kognitiv förmåga, men resultaten var inte statistiskt signifikanta, vilket enligt författarna kan bero på att studien var liten avseende antalet deltagare. Några skillnader i minskning av den vita substansen noterades inte mellan grupperna.
Att alla människor förlorar hjärnsubstans över tid är inget nytt. Det är också sedan tidigare känt att förlusten accelererar vid vissa sjukdomar, som alzheimer och schizofreni. Nu visar det sig att även bipolär sjukdom hör till den gruppen sjukdomar, konstaterar författarna, som också poängterar att resultaten är ytterligare ett starkt argument för att man bör motarbeta svängningar i humöret hos patienter med bipolär sjukdom.

Den som oroar sig för att en »normal« känsla av upprymdhet eller nedstämdhet, såsom de flesta människor känner någon gång, ska resultera i förlust av grå substans i hjärnan kan ta det lugnt, då författarna understryker att inget tyder på att så skulle vara fallet.