Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen och den andra vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i USA. Mer än 80 procent av all kolorektal cancer utvecklas från adenomatösa polyper, och det finns evidens för att acetylsalicylsyra (ASA) och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i högre doser under längre perioder minskar incidensen av dessa polyper. Teoretiskt skulle därför ASA och NSAID kunna användas för primärprevention av kolorektal cancer.
I den refererade artikeln uppdaterar en amerikansk expertgrupp (US Preventive Services Task Force, USPSTF) kunskapsläget rörande effekterna av ASA och NSAID på incidensen av och mortaliteten i kolorektal cancer.

De fann stark vetenskaplig evidens för att låg dos ASA inte minskar kolorektalcancerincidensen. Ett visst stöd för högre dos ASA (650 mg per dag) i mer än tio år och normal dos NSAID i mer än tolv månader hittades i enstaka kohort- och fall–kontrollstudier. När det gäller mortaliteten i kolorektal cancer bedömdes inga studier vara av tillfredsställande kvalitet för att kunna utvärdera effekterna av ASA och NSAID. Dessutom fann expertgruppen stark evidens för att ASA i ett dosberoende förhållande ökar incidensen av gastrointestinal blödning och även rimlig evidens för en ökad incidens av hemorragisk stroke. Vidare hittades ett starkt samband mellan NSAID och gastrointestinal blödning, försämrad njurfunktion och blodtrycksstegring.
USPSTF rekommenderar att inte använda ASA och NSAID för primärprevention av kolorektal cancer. I stället rekommenderas screening (sekundärprevention) av alla personer över 50 år med normal risk för kolorektal cancer, oavsett ASA- och NSAID-bruk.

I Sverige är kolorektalcancerscreening uppsatt på Socialstyrelsens »FoU-lista« i väntan på resultat från populationsbaserade studier. Under tiden fortsätter vi att förskriva låg dos ASA till våra hjärtpatienter med vetskapen att det inte minskar incidensen av kolorektal cancer.Stark evidens för ett dosberoende förhållande mellan acetylsalicylsyra och ökad risk för gastrointestinal blödning konstaterades.