Användare av den illegala drogen cannabis löper ökad risk att drabbas av en psykossjukdom som schizofreni. Det visar en studie presenterad i Lancet och som refereras av bla News@nature.
Den publicerade studien är en sammanslagning av 35 populationsbaserade longitudinella studier där en population följts över tid. Resultaten visar sammantaget att risken för psykossjukdom ökar med 41 procent hos individer som prövat cannabis minst en gång. Ju oftare drogen användes, desto högre var risken.
Bland frekventa cannabisanvändare var risken för psykossjukdom fördubblad. Att cannabis i en akut intoxikationsfas kan leda till psykotiska symtom är välkänt. Vad som inte är lika studerat är långtidseffekterna av cannabisanvändning, skriver författarna. Någon statistiskt säkerställd ökning av risken att drabbas av depression eller suicidalitet noterades inte i studien.
En uppenbart central frågeställning är givetvis om det är drogen i sig som leder till ökad risk för psykossjukdom eller om det i stället är så att individer med psykiska problem och som löper ökad risk för psykos tenderar att använda cannabis i större utsträckning än normalbefolkningen. Något entydigt svar på den frågan är svårt att ge, skriver författarna, som emellertid hoppas att studien ska leda till ökad förståelse bland allmänhet och inte minst politiker om de potentiella farorna vid användning av cannabis.
Merete Nordentoft vid Köpenhamns universitetssjukhus konstaterar på ledarplats att riskerna med cannabis när det gäller utveckling av psykossjukdom har underskattats. För Lancet är det för övrigt något av en kovändning i frågan, då tidskriften tidigare tonat ned riskerna med cannabis. I en studie från 1995 i den prestigefyllda tidskriften beskrevs riskerna som överdrivna. Tidskriften ansåg då att det var osäkert om det överhuvudtaget förelåg några hälsorisker av drogen ens vid långtidsanvändning.


Lancet kovänder i frågan om cannabis. Långtidseffekterna har underskattats tidigare, skriver man på ledarplats.