Ett förslag från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har väckt debatt. Myndigheten föreslår att läkemedelskandidater som genomgått prövningar i klinisk fas I (mindre studie på friska, vilken normalt främst har till syfte att hitta eventuella biverkningar) ska få ges till terminalt sjuka patienter. Förslaget, som alltså innebär att preparat i klinisk fas II eller III ska få användas av dödssjuka, har kritiserats, och det kan framgent bli aktuellt för USAs högsta domstol att ta ställning i frågan.

BMJ har låtit debattörer för och emot förslaget presentera sina argument. Ett av nej-sidans främsta argument är att läkemedelsprövning på dödssjuka ger patienterna falskt hopp. Dessutom finns risken att ett sådant system utnyttjas av forskare, från såväl industrin som akademin, som genom att tillskriva de egna substanserna överdrivna förväntningar söker forskningsmedel och finansiering.
I förlängningen riskerar detta att leda till en urholkning av systemet med kliniska prövningar och skada läkemedelsforskningens anseende, skriver en förespråkare för nej-sidan vidare.

Ja-sidans debattör lyfter å sin sida fram som ett tungt vägande argument för att tillåta läkemedelsprövningen att dödssjuka människor i ett fritt samhälle ska ha samma rättigheter som alla andra att välja vilka risker de vill ta.
Patienterna ska ha möjlighet att själva ta ställning till de risker och möjligheter som är förknippade med att de ingår i en läkemedelsprövning, där utgången är osäker och där det finns en risk att preparatet faktiskt försämrar tillståndet och påskyndar sjukdomsförloppet ytterligare. Det faktum att de idag inte har det valet, och alltså inte kan få ta del av nya lovande substanser, innebär att människorna vägras en sista chans till bot eller behandling. Ett system där läkemedelsprövningar tillåts på dödssjuka människor kommer dessutom att leda till att forskningen påskyndas, vilket är till gagn för alla, anser ja-anhängaren.

Att frågan är både komplex och kontroversiell är uppenbart, och debatten lär med all säkerhet fortsätta under hösten såväl hos oss som på den motsatta sidan av Atlanten.