Primärvårdsläkare i Storbritannien skriver ut för mycket antibiotika; detta enligt en uppmärksammad studie presenterad i tidskriften Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Författarna har använt sig av General Practitioners Research Database (GPRD), en omfattande databas med primärvårdsdata från drygt 3 miljoner patienter i Storbritannien.
Patienter som under perioden 1998 till 2001 sökte husläkare för bla övre och nedre luftvägsinfektion, extern otit, mediaotit, sinuit och konjunktivit har ingått i studien. Andelen patienter som vid det första läkarbesöket förskrevs antibiotika har noterats.

Resultaten visar att läkarna överlag har varit mycket flitiga med att använda receptblocket. I storleksordningen 80 procent av alla som sökte med sinuit, konjunktivit eller nedre luftvägsinfektion fick antibiotika. Bland sökande med extern otit eller mediaotit förskrevs antibiotika till 75 respektive 63 procent av de sökande.
Överförskrivning av antibiotika riskerar som bekant att leda till resistensutveckling och fler fall av svårbehandlade infektioner. Antibiotikaanvändningen i Storbritannien har gått ned sedan 1980-talet, men det sker fortfarande en rejäl överförskrivning inom primärvården, skriver författarna, som spekulerar över om detta kan bero på en önskan från läkarnas sida att göra »patienterna till viljes« och ge ett recept trots osäkerhet om huruvida genesen verkligen är bakteriell.

Amoxicillin är sammantaget den mest förskrivna typen av antibiotika i Storbritannien, men studien innehåller inte uppgifter om vilka indikationer som behandlats med vilket antibiotikum.
Författarna lyfter fram det faktum att läkare kan ha struntat i att dokumentera enklare konsultationer vid infektioner där genesen är uppenbart viral som en potentiell begränsning av studien.