Behandling har inom många områden, inte minst inom kirurgi, i flera avseenden styrts av traditionella principer, som inte förrän nu har börjat ifrågasättas och studeras. Optimal perioperativ behandling, som tillåter snabb mobilisering och tidigt matintag, står idag i fokus.

Denna behandlingsprincip (enhanced recovery after surgery, ERAS) har visat sig vara mycket framgångsrik vid behandling av patienter som genomgått kolorektal kirurgi. Frågan om när en bukopererad patient ska tillåtas börja äta och vilka fördelarna är i förhållande till riskerna har alltid engagerat kirurger.
Frågan har belysts i en ny studie, där man studerat 128 elektiva patienter som genomgått bukkirurgi (kärlkirurgiska och kolorektala operationer). Dessa delades in i två grupper: en som tilläts äta så snabbt som möjligt efter operation och en som behandlades enligt en tidigare klassisk princip, dvs med successiv upptrappning av nutritionen under ett antal dagar.
Effekterna på gastrointestinal funktion, komplikationer och »bakslag« såsom retention och kräkningar noterades. Dessutom studerades vårdtid (length of stay) och parametrar på hur patienterna mådde genom verktygen SF-36 och MFI-20.
Studien visar att patienter som tillåts och uppmuntras att äta efter operation tolererar fast föda redan efter två dagar, jämfört med gruppen som följde den tidigare regimen och som kunde äta först efter fem dagar. Inga skillnader noterades i komplikationsfrekvens, behov av V-sond, gastrointestinal återhämtning eller hur patienterna mådde postoperativt. Studien bevisar återigen att patienter tål ett tidigt födointag efter elektiv kolorektal- och kärlkiurgi och att födointaget mycket väl kan regleras av patienterna själva.Återigen visar en studie att patienterna själva kan reglera sitt födointag efter elektiv kolorektal- och kärlkirurgi.