Antalet rapporterade fall av svåra biverkningar eller dödsfall till följd av användning av receptbelagda läkemedel har ökat i USA. 1998 införde den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) ett system för att underlätta rapportering av biverkningar. Systemet, som går under namnet Adverse Event Reporting System, ställer krav på såväl vårdgivare som tillverkare av läkemedel att rapportera in biverkningar.

Antalet rapporterade dödsfall till följd av biverkan av läkemedel ökade från 5519 år 1998 till 15107 år 2005, en ökning med 270 procent. Antalet fall av svåra biverkningar, vilket definieras som biverkningar som leder till bestående skada, missbildningar hos foster eller där biverkningen var så allvarlig att patienten krävde sjukhusvård, uppgick till 89842 år 2005, vilket motsvarar en ökning med över 250 procent jämfört med 1998. Intressant nog stod en ganska liten andel av samtliga läkemedel för en stor del av de rapporterade fallen, då 20 procent av preparaten låg bakom 87,1 procent av anmälningarna.
För flera immunmodulerande preparat mot blreumatoid artrit och Crohns sjukdom rapporterades ett stort antal svåra biverkningar. Även smärtstillande preparat återfanns i topp på listan över antalet rapporterade biverkningar. Till dessa hörde det numera indragna antiinflammatoriska rofecoxib (Vioxx) och tunga smärtstillande läkemedel som fentanyl och morfin.

Studien har väckt medial uppmärksamhet i USA och resulterat i krav på hårdare restriktioner kring förskrivningen av läkemedel. Författarna betonar emellertid att en stor andel av ökningen av svåra biverkningar och dödsfall sannolikt beror på att läkare och vårdpersonal blivit bättre på att rapportera biverkningar under det senaste decenniet.